(718) 376-6756

Shemot

bereshit2
shemot
vayikra
bamidbar
debarim

 

Special thanks to
Mickey Kairey for
recording all of
these Parashiot.

list
bereshitnoahlech-lechavayerachayesarahvayetzevayishlachvayeshevmiketzvayigash