(718) 376-6756

Debarim

bereshit
shemot
vayikra
bamidbar
debarim

Special thanks to
Mickey Kairey for
recording all of
these Parashiot.

list
toldotvayetzevayishlachvayeshevmiketzvayigash